Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  mozilla bulgaria
Résultats de 1 à 10 sur 260  (0.063 secondes)

Salons de chat Mozilla Bulgaria
bulgaria BGirc.org

Salon de chat - 38 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 274 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

mozilla-bg Mozilla

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  Дневник: https://is.gd/mzlbglog # Екип: https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bg
Catégorie: Salons de chat Mozilla Bulgarie

Mozilla-eo Mozilla

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  Bonvenon! — Por detaloj, vidu http://www.eozilla.de/ || Dissendolisto: vidu https://lists.mozilla.org/listinfo/community-esperanto || Por esti aŭdata, voku iun nome kaj atendu pacience.
Catégorie: Salons de chat Mozilla

mozilla.ch Mozilla

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  Channel for Mozilla Switzerland (https://mozilla.ch) | Get involved: https://github.com/mozillach/participation/issues | Next event: No event planned
Catégorie: Salons de chat Mozilla

mozilla.de Mozilla

Salon de chat - 26 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  Deutschsprachige Mozilla-Community | Hilfe für Firefox- und Thunderbird-Benutzer gibt's in #firefox.de und #thunderbird.de
Catégorie: Salons de chat Mozilla Allemagne

mozilla.il Mozilla

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  ‫ מוזילה ישראל - http://mozilla.org.il - http://firefox.co.il
Catégorie: Salons de chat Mozilla Israël

mozilla.nl Mozilla

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  Het Nederlandse Mozilla-kanaal
Catégorie: Salons de chat Mozilla Pays-Bas

mozilla.no Mozilla

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  #mozilla.no norsk Mozilla-forening || www.firefox.no - nettside for foreningen || Ikke spør om du kan spørre, bare spør (og vær tålmodig for et svar) || Mozilla community in Norway
Catégorie: Salons de chat Mozilla

mozilla-ru Mozilla

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel:  Mozilla Россия | Вышли Firefox 68.0.1/Firefox 68.0 ESR/Firefox 60.8.0 ESR, Thunderbird 60.8.0 и SeaMonkey 2.49.4! | Форум: http://goo.gl/cGwYi | Twitter: http://goo.gl/Fyafy | Задавая вопросы, не убегайте сразу, отвечают люди!
Catégorie: Salons de chat Mozilla Russie

opera (13)   chromium (11)   mozilla (238)   rakovski (1)  

<      1       2       3       4       5      >