Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  facebook
Résultats de 1 à 10 sur 186  (0.088 secondes)

Salons de chat Facebook

Catégorie:  Médias  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook Libera.Chat

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 104 minutes - thème actuel:  Meta, formerly Facebook. This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook DALnet

Salon de chat - 82 utilisateurs - Il y a 104 minutes - thème actuel:  <><><>Selamat Datang Di Channel #facebook @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :)<><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook KampungChat

Salon de chat - 48 utilisateurs - Il y a 88 minutes - thème actuel:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook NationCHAT

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 86 minutes - thème actuel:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook Undernet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 104 minutes - thème actuel:  Welcome ! ( www.facebook.com )
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook IRCnet

Salon de chat - 19 utilisateurs - Il y a 104 minutes - thème actuel:  #facebook
Catégorie: Salons de chat Facebook

varna BGirc.com

Salon de chat - 292 utilisateurs - Il y a 101 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Catégorie: Salons de chat Varna

gyuvetch BGirc.com

Salon de chat - 219 utilisateurs - Il y a 101 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 327 utilisateurs - Il y a 101 minutes - thème actuel:  ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

varna OptiLan

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 85 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
Catégorie: Salons de chat Varna

tumblr (19)   social networking (1)   delicious (6)   wayn (1)  

<      1       2       3       4       5      >