Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  facebook
Résultats de 1 à 10 sur 271  (0.086 secondes)

Salons de chat Facebook

Catégorie:  Médias  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Salon de chat - 22 utilisateurs - Il y a 108 minutes - thème actuel:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook BGirc.com

Salon de chat - 39 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel:  Õîðàòà ìå ñìÿòàò çà ñìàõíàòà, çàùîòî ãîâîðÿ ñ êó÷åòî ñè. Êàêâî äà íàïðàâÿ, äà ãî èãíîðèðàì, êàòî ìå ïèòà íåùî ëè?
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook KampungChat

Salon de chat - 40 utilisateurs - Il y a 97 minutes - thème actuel:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook NationCHAT

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 96 minutes - thème actuel:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook Rizon

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 108 minutes - thème actuel:  Welcome to FaceBook.com
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook IRCnet

Salon de chat - 10 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel:  #facebook
Catégorie: Salons de chat Facebook

varna BGirc.com

Salon de chat - 271 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Catégorie: Salons de chat Varna

gyuvetch BGirc.com

Salon de chat - 223 utilisateurs - Il y a 107 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

ubuntu-ngo freenode

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 108 minutes - thème actuel:  What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Catégorie: Salons de chat Ubuntu

sssd freenode

Salon de chat - 44 utilisateurs - Il y a 108 minutes - thème actuel:  SSSD 2.2.2 and 1.16.4 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML

social networking (2)  

<      1       2       3       4       5      >