Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  facebook
Résultats de 1 à 10 sur 330  (0.102 secondes)*

Salons de chat Facebook

Catégorie:  Médias  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Salon de chat - 28 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook DALnet

Salon de chat - 56 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel:  <><><>Selamat Datang Di Channel #facebook @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :)<><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

Facebook sVipCHAT

Salon de chat - 2 utilisateurs - Il y a 34 minutes - thème actuel:  .:. #Facebook@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
Catégorie: Salons de chat Facebook

Varna BGirc.com

Salon de chat - 154 utilisateurs - Il y a 53 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network! Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - http://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork https://www.youtube.com/watch?v=kOrC4PdUE6c VICTORIA
Catégorie: Salons de chat Varna

facebook KampungChat

Salon de chat - 50 utilisateurs - Il y a 39 minutes - thème actuel:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook Undernet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel:  facebook - The channel to be in. News: *
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook NationCHAT

Salon de chat - 8 utilisateurs - Il y a 40 minutes - thème actuel:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Catégorie: Salons de chat Facebook

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 268 utilisateurs - Il y a 53 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

gyuvetch BGirc.com

Salon de chat - 190 utilisateurs - Il y a 53 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/

yelp (1)   social networking (4)  

<      1       2       3       4       5      >