Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  facebook
Résultats de 1 à 10 sur 339  (0.092 secondes)*

Salons de chat Facebook

Catégorie:  Médias  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 


facebook freenode

Salon de chat - 24 utilisateurs - Il y a 60 minutes - thème actuel:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook DALnet

Salon de chat - 16 utilisateurs - Il y a 59 minutes - thème actuel:  <><><>Selamat Datang Di Channel #facebook @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :)<><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook KampungChat

Salon de chat - 48 utilisateurs - Il y a 48 minutes - thème actuel:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook Global-Irc.Org

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 50 minutes - thème actuel:  Global-irc.Org Facebook group :-)
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook NationCHAT

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 46 minutes - thème actuel:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Catégorie: Salons de chat Facebook

facebook Undernet

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 57 minutes - thème actuel:  Welcome ! ( www.facebook.com )
Catégorie: Salons de chat Facebook

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 282 utilisateurs - Il y a 57 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Facebook BrIRC.net

Salon de chat - 2 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel:  #Facebook
Catégorie: Salons de chat Facebook

social networking (4)  

<      1       2       3       4       5      >