Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  bg
Résultats de 1 à 2 sur 2  (0.114 secondes)

Salons de chat BG

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  BG
 

BG FreeUniBG

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 49 minutes - thème actuel:  #BG
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bg QuakeNet

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 60 minutes - thème actuel:  Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

eu (6)   bulgarian (5)   sliven (3)   european (16)   europe (42)   europa (18)  Salons de chat Bulgarie

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 276 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 32 utilisateurs - thème actuel:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria OptiLan

Salon de chat - 136 utilisateurs - Il y a 42 minutes - thème actuel:  Ñëåä õàêâàíåòî íà ÍÀÏ,ñà õàêíàëè è êîìïþòúðà íà Âåíöè Ñòåôàíîâ è ñåãà ñå çíàÿò ðåçóëòàòèòå äâå ãîäèíè íàïðåä..:D
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BGirc.org

Salon de chat - 38 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 17 utilisateurs - Il y a 60 minutes - thème actuel:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria Rizon

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 59 minutes - thème actuel:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ZoneBG

Salon de chat - 10 utilisateurs - Il y a 31 minutes - thème actuel:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria FreeUniBG

Salon de chat - 114 utilisateurs - Il y a 49 minutes - thème actuel:  Be nqma Pravilaa stiga Glupostiii | tva sa Sme6nii ne6taaaa
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

fewona Fewona

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 49 minutes - thème actuel:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Salon de chat - 46 utilisateurs - Il y a 35 minutes - thème actuel:  https://www.chatpat.bg
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


bulgarian (5)   europe (42)   pernik (3)   bulgaria (22)  

<      1       2       3      >