Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  vidin
Résultats de 1 à 5 sur 5  (0.030 secondes)

Salons de chat Vidin

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Vidin
 


Vidin FreeUniBG

Salon de chat - 2 utilisateurs - Il y a 49 minutes - thème actuel: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Catégorie: Salons de chat Vidin

vidin BgIRC

Salon de chat - 10 utilisateurs - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Vidin

Vidin UniBG

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 40 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Vidin

vidin ABVNet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 55 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Vidin

vidin OptiLan

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 44 minutes - thème actuel: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Catégorie: Salons de chat Vidin

rousse (4)   targovishte (1)   bulgarian (7)   petrich (2)