Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  targovishte
Résultats de 1 à 1 sur 1  (0.058 secondes)*

Salons de chat Targovishte

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Targovishte
 


targovishte FreeUniBG

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 49 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Targovishte

haskovo (4)   bulgaria (31)   karlovo (2)   svishtov (3)   bulgarian (7)   bg (7)  Salons de chat Bulgarie

bulgarien DALnet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 54 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

refugia.bulgaria Rizon

Salon de chat - 14 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15726210_1416642581681116_249579904399433405_n.jpg?oh=08524913a7a7817f888e65d309393299&oe=58DB182C
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 256 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel: ×åñòèò ðîæäåí äåí, SVETOSLAV!!! Æåëàåì òè ìíîãî çäðàâå, êúñìåò è ëè÷íî ùàñòèå! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https://abvnet.org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https://forum.abvnet.org :)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


bulgaria freenode

Salon de chat - 21 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel: OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http://openbglab.org/) | InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria ShakeIT

Salon de chat - 55 utilisateurs - Il y a 40 minutes - thème actuel: Welcome to #Bulgaria ! Webchat: http://go.4at.info/ & http://irc.ssi.bg/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BgIRC

Salon de chat - 38 utilisateurs - Il y a 54 minutes - thème actuel: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

euriona-bulgaria Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria Undernet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 56 minutes - thème actuel: Dobre doshli v #Bulgaria
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


eu (487)   pleven (4)   bg (7)   european (20)  

<   1    2    3    4    >