Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  stara zagora
Résultats de 1 à 3 sur 3  (0.222 secondes)

Salons de chat Stara Zagora

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Stara Zagora
 


StaraZagora ABVNet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 133 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Stara Zagora

starazagora UniBG

Salon de chat - 2 utilisateurs - Il y a 118 minutes - thème actuel: Welcome To Oficial Channel ​#StaraZagora
Catégorie: Salons de chat Stara Zagora

StaraZagora ShakeIT

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 120 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â Ñòàðà Çàãîðà ãðàäà íà ëèïèòå è õóáàâèòå æåíè :)
Catégorie: Salons de chat Stara Zagora

shumen (3)   bulgaria (28)   dobrich (1)   bg (5)   montana (6)   bulgarian (7)  Salons de chat Bulgarie

bulgarien DALnet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 134 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


bulgaria UniBG

Salon de chat - 84 utilisateurs - Il y a 118 minutes - thème actuel: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 20 utilisateurs - Il y a 134 minutes - thème actuel: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

classica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 134 minutes - thème actuel: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BgIRC

Salon de chat - 40 utilisateurs - Il y a 132 minutes - thème actuel: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

euriona-bulgaria Rizon

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 134 minutes - thème actuel: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria ShakeIT

Salon de chat - 73 utilisateurs - Il y a 120 minutes - thème actuel: Welcome to ​#Bulgaria )
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria Undernet

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 134 minutes - thème actuel: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 325 utilisateurs - Il y a 133 minutes - thème actuel: Èâàéëî29 ïîçäðàâÿâà âñè÷êè Àí÷åòà çà èìåíèÿ äåí! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

sniper.​ant Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 134 minutes - thème actuel: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Catégorie: Salons de chat Ludiciel


european (23)   europa (41)   samokov (1)   bulgaria (28)  <   1    2    3    >   
 


Annuaire de chat:    Bulgarie Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .