Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  pleven
Résultats de 1 à 3 sur 3  (0.105 secondes)

Salons de chat Pleven

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Pleven
 


Pleven UniBG

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 47 minutes - thème actuel: Welcome to ​#Pleven
Catégorie: Salons de chat Pleven

Pleven ABVNet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 61 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Pleven

pleven DALnet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 58 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Pleven

bulgaria (28)   plovdiv (4)   bulgarian (7)   varna (7)   botevgrad (1)   bg (5)  Salons de chat Bulgarie

bulgarien DALnet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 58 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


bulgaria UniBG

Salon de chat - 90 utilisateurs - Il y a 47 minutes - thème actuel: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 19 utilisateurs - Il y a 63 minutes - thème actuel: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

classica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 62 minutes - thème actuel: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BgIRC

Salon de chat - 40 utilisateurs - Il y a 60 minutes - thème actuel: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 332 utilisateurs - Il y a 61 minutes - thème actuel: ×åñòèò ñòóäåíòñêè ïðàçíèê ñ ïîæåëàíèÿ çà âåñåëî èçêàðâàíå è ãîëÿìî íàïèâàíå.​ ×åñòèò 8-ìè Äåêåìâðè!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

euriona-bulgaria Rizon

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 62 minutes - thème actuel: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria ShakeIT

Salon de chat - 78 utilisateurs - Il y a 49 minutes - thème actuel: Welcome to ​#Bulgaria )
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

sniper.​ant Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 62 minutes - thème actuel: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Catégorie: Salons de chat Ludiciel

ethnica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 14 utilisateurs - Il y a 62 minutes - thème actuel: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


european (24)   bulgaria (28)   bg (5)   europa (42)  <   1    2    3    >   
 


Annuaire de chat:    Bulgarie Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .