Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  nã©erlandais
Résultats de 11 à 20 sur 368  (0.103 secondes)*

qw.na QuakeNet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 129 minutes - thème actuel: Sans thème

supraball.na QuakeNet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 129 minutes - thème actuel: Sans thème

na'vi GeekShed

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 122 minutes - thème actuel: Sans thème

fun ABVNet

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 128 minutes - thème actuel: Dobre doshli v #fun | V kanala ima igra na lov ,koqto se startira s !game start i se zapisvash s !go minimalen broi igrachi chetirima
Catégorie: Salons de chat Fun

VIVA ABVNet

Salon de chat - 19 utilisateurs - Il y a 128 minutes - thème actuel: Ïîëçâàéòå íàøèÿò ÷àò: http://chat.hitove-bg.eu :: Çàáàâÿâàéòå ñå ñ: http://hitove-bg.eu' Ïðàâèëà íà êàíàëà: http://short.bg/yCwb8
Catégorie: Salons de chat VIVA

30-40 ABVNet

Salon de chat - 175 utilisateurs - Il y a 128 minutes - thème actuel: ×åñòèò ðîæäåí äåí, immortal! Íåêà ïðàçíèêà òè áúäå óâåí÷àí ñ ìíîãî óñìèâêè, íàçäðàâèöè îò ñúðöå è äîáðè ïîæåëàíèÿ, êîèòî äà ñå ñáúäíàò!

Shake ABVNet

Salon de chat - 108 utilisateurs - Il y a 128 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â #Shake !!!Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå.| https://chatbg.info | http://bgchat.eu - html chatove za AbvNet | | Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http://stats.chatbg.info/ | https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/134-pravila-na-shake/#comment-1449 (×åñòèò Èìåí Äåí íà âñè÷êè èìåííèöè, íåêà áúäàò æèâè è çäðàâè.)

bourgas ABVNet

Salon de chat - 145 utilisateurs - Il y a 128 minutes - thème actuel: Statistika na kanala http://bourgas.free.bg

ABV ABVNet

Salon de chat - 41 utilisateurs - Il y a 128 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â íîâàòà ìðåæà ABVNet.BG ÏÎËÇÂÀÉÒÅ íàøèÿò ÷àò: http://ABV.Chat Flash Chat -> http://AbvNet.BG , http://WebChat.BG , http://SexChat.BG , http://ABV.Chat ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ!! http://fb.me/ChatBG

<   1    2    3    4    5    6    >   
 


Annuaire de chat:    Internet Chat    Espanol Chat    Jeux Chat    Apple Chat    Australie Chat    Facebook Chat    ICQ Chat    Skype Chat    Computer Chat    Windows Chat    Linux Chat    iPhone Chat    . . .