Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  lovech
Résultats de 1 à 2 sur 2  (0.072 secondes)

Salons de chat Lovech

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Lovech
 

Lovech BGirc.com

Salon de chat - 4 utilisateurs - thème actuel: «»«»«»«»«»«» Welcome to Lovech «»«»«»«»«»«»«»
Catégorie: Salons de chat Lovech

Lovech FreeUniBG

Salon de chat - 38 utilisateurs - thème actuel: Wellcome to Lovech,gradut na stote purvi neshta !!!
Catégorie: Salons de chat Lovech

dobrich (1)   peshtera (1)   bulgaria (20)   rousse (6)   bulgarian (5)   bg (1)  Salons de chat Bulgarie

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 308 utilisateurs - thème actuel: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 32 utilisateurs - thème actuel: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria OptiLan

Salon de chat - 84 utilisateurs - thème actuel: Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ;)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BGirc.org

Salon de chat - 38 utilisateurs - thème actuel: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 20 utilisateurs - thème actuel: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria Rizon

Salon de chat - 25 utilisateurs - thème actuel: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ZoneBG

Salon de chat - 7 utilisateurs - thème actuel: Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria FreeUniBG

Salon de chat - 203 utilisateurs - thème actuel: www.FreeUniBG.eu | http://forums.freeunibg.eu/viewtopic.php?f=22&t=327
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

fewona Fewona

Salon de chat - 5 utilisateurs - thème actuel: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Salon de chat - 56 utilisateurs - thème actuel: https://www.chatpat.bg
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


europa (17)   bulgaria (20)   bulgarian (5)   european (10)  

<      1       2      >