Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  facebook
Résultats de 11 à 20 sur 367  (0.083 secondes)*

Salons de chat Facebook

Catégorie:  Médias  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

Sarajevo Rizon

Salon de chat - 8 utilisateurs - Il y a 91 minutes - thème actuel: Dobro dosli na radio Brkoni slusajte nas na : http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-bih/1180-radio- brkoni-sarajevo-uzivo-online.html https://www.uzivoradio.net/brkoni-sarajevo/ https://www.exyuradio.net/radio-stanice/bih/sarajevo/radio-brkoni.html https://www.balkanradiostanice.com/radio-stanica-uzivo/780/radio-brkoni/bih/ Facebook radio Brkoni :)
Catégorie: Salons de chat Sarajevo

ubuntu-ngo freenode

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 91 minutes - thème actuel: What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Catégorie: Salons de chat Ubuntu

gyuvetch BGirc.com

Salon de chat - 174 utilisateurs - Il y a 88 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/

minecraftonline EsperNet

Salon de chat - 48 utilisateurs - Il y a 83 minutes - thème actuel: MinecraftOnline.com SMP server | Discord: https://discord.gg/E2XV4tj | Donate: http://mco.re/donate | Facebook: http://facebook.com/minecraftonline | Wiki: http://mco.re/wiki/Main_Page | Vote and comment: http://mco.re/wiki/Server_lists | Bug trackers: http://mco.re/wiki/Bug_Reporting | Map: http://mco.re/map | Telegram: http://telegram.me/MinecraftOnline
Catégorie: Salons de chat Minecraft Internet

cryptofr freenode

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 91 minutes - thème actuel: ** CryptoFR - Bitcoin et crypto-monnaies ** || https://cryptofr.com || Serveur Teamspeak : ts.cryptofr.com || Meetup : http://www.meetup.com/cryptofr/ || Twitter : http://bit.ly/cryptofr-tw || Facebook: http://bit.ly/cryptofr-fb || Slack: https://slack.cryptofr.com/ || Aidez à la traduction de Mastering Bitcoin en Français : https://bitcoinbookfr.herokuapp.com/
Catégorie: Salons de chat Cryptography

unitedchat UnitedChat

Salon de chat - 24 utilisateurs - Il y a 72 minutes - thème actuel: Welcome to UnitedChat's official general chat channel. "Rated-G" General Audience Channel. Where users, chatters and friends are as a family in a peaceful chat/talking environment! Web Chat Clients: http://clients.unitedchat.net/ - Like us on facebook: https://www.facebook.com/UnitedChat/ - Please, refrain from politics or religion and respect the operators.
Catégorie: Salons de chat Chat

Bourgas BGirc.com

Salon de chat - 198 utilisateurs - Il y a 88 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bourgas <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/

Groestlcoin freenode

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 91 minutes - thème actuel: web: https://www.groestlcoin.org/ | src: https://github.com/Groestlcoin | forum: http://groestlcoin.org/forum/ | rdd: http://reddit.com/r/groestlcoin | tw: https://twitter.com/GroestlcoinTeam | fb: https://www.facebook.com/groups/groestlcoin/ | Telegram: http://t.me/groestl | Discord: https://discord.gg/vCKxQBz | Groestlcoin Core v2.16.3 released UPGRADE ASAP

ravelry (1)   social networking (2)  

<      1       2       3       4       5      >