Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !
 
Recherche de chat :  dimitrovgrad
Résultats de 1 à 1 sur 1  (0.072 secondes)

Salons de chat Dimitrovgrad

Catégories:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  Dimitrovgrad
 International  >  Asie  >  Russie  >  Ulyanovsk Oblast  >  Dimitrovgrad
 


dimitrovgrad RusNet

Salon de chat - 3 utilisateurs - Il y a 39 minutes - thème actuel: %% %% %% Необразованные люди не отвечают,​ и не могут ответить,​ за свои высказывания и поступки.​ Они жертвы культуры и агрессивны даже к себе подобным.​ %% %
Catégorie: Salons de chat Dimitrovgrad

svilengrad (1)   dobrich (1)   bulgaria (29)   gabrovo (2)   bg (5)   bulgarian (7)  Salons de chat Bulgarie

bulgarien DALnet

Salon de chat - 1 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria UniBG

Salon de chat - 87 utilisateurs - Il y a 36 minutes - thème actuel: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 18 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 330 utilisateurs - Il y a 50 minutes - thème actuel: ×åñòèò Íèêóëäåí è ÷åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè ïðàçíóâàùè! È ÷åñòèò ïðàçíèê íà Áóðãàñ! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

classica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria ShakeIT

Salon de chat - 68 utilisateurs - Il y a 38 minutes - thème actuel: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BgIRC

Salon de chat - 39 utilisateurs - Il y a 50 minutes - thème actuel: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

euriona-bulgaria Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

sniper.​ant Rizon

Salon de chat - 6 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Catégorie: Salons de chat Ludiciel

ethnica.​bulgaria Rizon

Salon de chat - 12 utilisateurs - Il y a 52 minutes - thème actuel: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


bulgarian (7)   rousse (5)   european (24)   europa (36)  <   1    2    3    >   
 


Annuaire de chat:    Bulgarie Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    Haskovo Chat    . . .