Recherche de chat    Annuaire de chat    À propos de irc2go

  irc2go    
Chat en ligne    

Recherchez et participez à des salons de discussions via votre navigateur web !

 
Recherche de chat :  bg
Résultats de 1 à 1 sur 1  (3.604 secondes)

Salons de chat BG

Catégorie:  International  >  Europe  >  Bulgarie  >  BG
 

bg QuakeNet

Salon de chat - 7 utilisateurs - Il y a 190 minutes - thème actuel: Sans thème
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

europa (23)   europe (39)   european (9)   eu (3)   bulgarian (7)   bulgaria (25)  Salons de chat Bulgarie

Bulgaria BGirc.com

Salon de chat - 299 utilisateurs - Il y a 187 minutes - thème actuel: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

refugia.bulgaria Rizon

Salon de chat - 5 utilisateurs - Il y a 190 minutes - thème actuel: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ABVNet

Salon de chat - 32 utilisateurs - thème actuel: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria BGirc.org

Salon de chat - 38 utilisateurs - thème actuel: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria freenode

Salon de chat - 19 utilisateurs - thème actuel: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria Rizon

Salon de chat - 27 utilisateurs - Il y a 190 minutes - thème actuel: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria ZoneBG

Salon de chat - 10 utilisateurs - Il y a 168 minutes - thème actuel: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

Bulgaria FreeUniBG

Salon de chat - 199 utilisateurs - Il y a 181 minutes - thème actuel: 4.R.D na koko777 by FreeUniBG Team ;)))
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

bulgaria OptiLan

Salon de chat - 78 utilisateurs - Il y a 175 minutes - thème actuel: Optilan Official Channel | Game Hosting: www.CS-Rent.org
Catégorie: Salons de chat Bulgarie

ethnica.bulgaria Rizon

Salon de chat - 4 utilisateurs - Il y a 190 minutes - thème actuel: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Catégorie: Salons de chat Bulgarie


europa (23)   eu (3)   bulgaria (25)   bulgarian (7)  

<      1       2       3      >